٢- مكتوبات امام رباني (٢-دفتر دوم و سوم)
(مكتوبات) راحضرت امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي السرهندي رحمت الله عليه تحرير كرده اند. سه جلد است . جلد اول ٣١٣ ،جلد دوم ٩٩ ، جلد سوم ١٢٤جلد بوده ازمجموعه ٥٣٦ مكتوب به ميان آمده است.درسال ١٩٧٢ در پاكستان طي دوجلد به طبع رسيده است. ،در سال ١٣٩٧ [١٩٧٢ م.] نيز از طرف حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مجدداً به چاپ رسيده است. هزار سال بعداز رحلت رسول الله صلي الله عليه و سلم حضرت امام رباني كه در هندوستان زنده گي ميكرددر مقابل كساني كه ايمان و اسلام را در معرض حمله قرار داده بودند، بخاطر بيدار ساختن مسلمانان و متوقف كردن اين فروپاشي معنوي مكا تيب متعدد نگاشته بود. در مكتوبات خويش اعتقاد اهل سنت را، اهميت عبادات را و اخلاص را بيان كرده بود. حضرت امام رباني رحمت الله عليه در ٩٧١ [١٥٦٣ م.] در شهر سرهند هندوستان متولد گرديده،در ١٠٣٤ [١٦٢٤ م.] نيز درهمانجا وفات نموده است. هر سه جلد در ٢ كتاب. اين كتاب ٦٨٠ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.رده ميتوانيد.
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(62,893 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.