٢٠- مسموعات
كتاب (مسموعات)، كلام ولي كامل و يكي از علماي بزرگ هندوستان، حضرت عبيدالله احرار ازبزرگان سلسله عاليه است.از طرف خليفه اش علامه قاضي محمد زاهد جمع آوري گرديده است. حضرت عبيدالله احرار در ٨٠٦ در تاشكند متولد گرديد.در ٨٩٥ [١٤٩٠ م.] در سمرقند وفات نمود. حضرت محمد زاهددر ٩٣٦ [١٥٣٠ م.] وفات نمود.كتاب(مسموعات) در استانبول در كتابخانه سليمانيه دربخش اسعد افندي موجود است.

ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(2,528 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.