٥- مبدأ ومعاد
١- كتاب (مبدأو معاد) ،اثر عالم بزرگ حضرت امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي سرهندي است. نوشته هاي باارزش اورا كه در مورد تصوف،اعتقاد و بالخاصه صفت هاي خداوند متعال ميباشد ، ازطرف طلبه اش محمد صديق بدخشي كشمي در سال ١٠١٩ جمع آوري اين كتاب بميان آورده شده است. ٢- كتاب (تائيد اهل سنت) از طرف عالم بزرگ حضرت امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي سرهندي در هندوستان بفارسي تحرير گرديده است.در ميان آن پارچه هاي عربي نيز موجود است. برتري و بزرگي اصحاب كرام و اهل بيت را بيان مي كند. – دوكتاب در يك جا –

ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(8,251 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.