١٣- مفتاح النجاة
كتاب (مفتاح النجات) رااحمد نامقي جامي تحرير كرده است.وي از علماي خراسان بودهدر ٤٤١ [١٠٤٨ م.] تولد و در ٥٣٦ [١١٤٢ م.] وفات نموده است. عالم وولي بزرگ است.از نسب اصحاب كرام ،جرير بن عبدالله است.سبب گرديده است تا شش صد هزار نفر به ايمان بيايند. كتاب خود را در هفت قسمت ترتيب داده است. قسمت اول؛ ايمان و توحيد، قسمت دوم؛ اهل سنت وجماعت، قسمت سوم؛ توبه، قسمت چهارم؛ طاعت ، عبادت استقامت، قسمت پنجم ؛ مباح و در كسب كار هاي صلاح …، قسمت ششم؛ قناعت و رضا، قسمت هفتم؛ صالح و صادق بودن.

ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(1,712 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.