٢٣- شواهد النبوة
اينك كتاب (شواهد النبوه) قبل ازاول تشريف آوري جناب پيغمبر اكرم صلي الله عليه و سلم به دنيا، حال و معجزه هايي كه در طول حيات شاهد ودليل نبوت اوبوده ، برعلاوه از اهل بيت، از اصحاب كرام او و بعضي تابعين ايشان ازمناقب و كرامات ايشان بحث مينمايد.از كتاب هاي بارزشي است كه در اين موضوع ومضمون نگاشته شده است.مولف آن عالم متبحر وولي بزرگ ملا جامي مشهور به مولانا عبدالرحمن جامي است. در ٨١٧ [١٤١٤ م.] در قصبه هرات تولدودر ٨٩٨ [١٤٩٢ م.] نيز در شهر هرات وفات نموده است.اينطبع او ازروي كتاب هاي مطبوع و نسخه هاي دست نويس بعدازمقابل تهيه ديده شده است. كتاب به فارسي است.

ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(21,679 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.