١٧- تحفهء اثنى عشريه
كتاب (تحفة اثنا عشريه) را حضرت عبدالعزيز دهلوي از علماي هندوستان تحرير كرده است.و در ١١٥٩ [١٧٤٥ م.] در دهلي متولدو درسال ١٢٣٩ [١٨٢٤ م.] نيز وفات نموده است. چهگونه به ميان آمدن فرقه ايكه شيعه ورافضي گفته ميشوند،جداشدن شان به شاخه ها، . ضررهايي كه به دين اسلام ومسلمانان انجام داده اند و چگونگي داخل و بيرون باور هاي آنهارا بيان ميكند. درسال ١٢٦٦ در دهلي به چاپ رسيده است.در كتابخانه هاي”استانبول يونورسيته سي“، سليمانيه و بورسا موجود است.سيد محمود شكري آلوسي در ١٣٠١ [١٨٨٣ م.] به زبان عربي خلاصه آنرا به (مختصر تحفه) به چاپ رسانيده است. قسمت پنجم كتاب تركي (حق سوزون وثيقه لري) كتاب (تحفه) تهيه ديده شده است.كتاب (مختصر تحفه) نيز از طرف وقف اخلاص به طبع رسيده است.

ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(54,775 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.