٢١- ترغيب الصلاة
رسالة (ترغيب الصلاة و تيسيرالاحكام) يك كتاب فقهي است. احكام طهارت و نماز را بيان ميكند. از يكصدو شش كتاب معتبر جمع آوري گرديده است. براي هر مسلمان لازم است تا دانش هاي اين كتاب را خوانده و بياموزد. درمكتوب هفدهم جلد سوم مكتوبات عالم متبحر وولي بزرگ حضرت امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي سرهندي اين كتاب ستايش و توصيه گرديده است. از طرف محمد بن زاهد در هندوستان تحرير گرديده است. محمد بن احمد زاهددر ٦٣٢ [١٢٣٤ م.] وفات نموده است.اصل اين كتاب در كتابخانه نوري عثمانيه استانبول موجود است.

ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(23,286 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.