٣- منتخبات از مكتوبات امام رباني
دركتاب(منتخبات) يكصد وپنجاه و يك مكتوب انتخاب شدةعالم بزرگ اسلام حضرت امام رباني احمد فاروقي رحمت الله عليه وجود دارد. جلد اول كتاب (مكتوبات) سه صدوده مكتوب، در جلد دوم نودونه مكتوب و در جلدسوم يكصدوبيست چهار مكتوب وجود دارد.به خاطر بيان اين پنجصدو سي وشش مكتوب كه اكثر دانش هاي تصوفي، حال هاومعرفت هاي اوليا الله است، خطردرك نادرست از آنها وجود دارد. به اين خاطر يكصدوپنجاه ويك مكتوبي كه دانش هايي ايمان و عبادت درآنها وجود دارد انتخاب گرديده كتاب(منتخبات) بميان آمده است.

ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(98,957 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.