١٤- ميزان الموازين
يكي از پاپاز هاي پرو تيستان، به نام (ميزان الموازين) يك كتاب تحرير كرده، به اين كتاب خويش به اسلاميت بالخاصه به پيغمبر عاليشان اسلاميت به افتراات چركين دست زده است.نجف علي تبريزي، در ١٢٨٧ [١٨٧٠ م.] به رد آن، كتاب (ميزان الموازين) تحرير نموده به نوشته هاي فاقد ادب، علمو اخلاق پاپاز با وثايق جواب ارائه نموده، راه پرفروغ اسلاميت را به خاطر نايل گرديدانيدن انسانهابه سعادت در ميان گذاشته است. كتاب بسيار با ارزش است. فهموه.

ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(22,676 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.