١٦- مناهج العباد
كتاب (مناهج العباد) دانش هاي ايمان و عبادت را بيان ميكند.اسم كتاب معني (مذاهب در عبادت) را ميرساند. نويسنده آن محمد ابن احمد فرغاني است. وي طلبه نجيب الدين سهروردي است. از صدرالدين قونوي نيز استفاده برده است. ور ٦٩١ [١٢٩٢ م.] وفات نموده است. احكام فقهي را نظر به چهار مذهب بيان كرده بروي تصوف و اخلاق نيكو معلومات هاي وسيع ارائه ميدارد.اين كتاب در بورسا در كتابخانه مسجد جامع سلطان اورخان خان در بخش (امنيت) در قيد شمار ه٩٧/١٤٣ از روي نسخ هاي خطي گرفته شده وبعداز مقابله با دو نسخه خطي ديگري كه در كتاب خانه سليمانيه استانبول به چاپ رسيد. ازعلماي عثماني محمد ابن ادريس بتليسي، اين كتاب رااز فارسي به تركي ترجمه نموده اسم (مدارج الاعتقاد) رابه آن داده است.موضوع (نكاح در اسلاميت) كه در كتاب (سعادت ابديه) وجوددارد از كتاب (مناهج العباد) ترجمه گرديده است.هلك.

ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(22,384 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.