٦- كيمياى سعادت
كتاب (كيمياي سعادت) را ، عالم بزرگ امام محمد غزالي تحرير كرده است.چه بودن روح،انسان، دنيا وآخرت را بيان مي كند. در ٤٥٠ [١٠٥٩ م.] در شهر توس يعني مشهد تولد و در ٥٠٤ [١١١١ م.] در همان جا وفات نمود. كتاب زيادي تحرير نمود. كتابهايش را با عمرش تقسيم نمودند،در يك روز هجده صفحه اثابت نموده است.در كتاب (سعادت ابديه) با موضوعات توكل، عدالت در تجارت و احتكار، احسان درتجارت،جانبداري از دين در تجارت؛ در كتاب (قيامت و آخرت) موضوع محاسبه نفس؛ از (كتاب كيمياي) سعادت ترجمه گرديده است.در ارتباط به تفكر بخش زيبايي در كتاب (كيمياي سعادت) وجود دارد.

ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(50,984 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.